4 karty [I] prostego korytarza

4 karty [I] prostego korytarza