REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Regulamin Programu Partnerskiego Wchodzę Tam!

§1. Informacje podstawowe

1. Organizatorem Programu jest Wydawnictwo ORTH Sylwester Wróbel, ul. Rybnicka 19A, 44-293 Gaszowice, NIP: 6511608177, REGON: 240346729, prowadzące sklep internetowy pod adresem www.wchodzetam.pl

2. Program partnerski Wchodzę Tam!, zwany dalej Programem, umożliwia Partnerowi pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecanie towarów Organizatora, a następnie przekazywanie ich na wskazany przez Partnera rachunek bankowy.

3. Program skierowany jest do firm i organizacji. Partnerem Programu może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wymogiem uczestnictwa w Programie jest też utworzenie Konta Partnera.

4. Konto Partnera to oprogramowanie, w którym Partner może uzyskać informacje o pozyskanych środkach, statusach poleceń, jak i może pozyskać środki z poleceń.

5. Klient Organizatora to każdy podmiot, który zawarł z Organizatorem Umowę, dotyczącą obsługi jego działalności przy wykorzystaniu serwisu wchodzetam.pl. Do zawarcia Umowy  mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

6. Podstawą do zawarcia Umowy jest wypełnienie przez Partnera Formularza rejestracji poprzez podanie minimum następujących danych:

a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej e-mail,
c) nr telefonu
oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

7. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Partner potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji z równoległym podpisaniem i wysłaniem umowy do Organizatora. Od momentu aktywacji Partner uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła.

8. Przez Skuteczne Polecenie usług Organizatora rozumie się polecenie, które w wyniku rejestracji Poleconego Klienta do systemu Wchodzę Tam! z wykorzystaniem Linku Polecającego, na zasadach określonych w Regulaminie, skutkuje opłaceniem zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem wchodzetam.pl. Skuteczne Polecenie skutkuje przyznaniem Partnerowi określonej kwoty wynagrodzenia, wedle postanowień Regulaminu. Wynagrodzenie przysługuje za polecenie wszystkich oferowanych produktów będących w sprzedaży na stronie wchodzetam.pl

9. Regulamin oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Programu.

10. Link Polecający jest to unikalny link przypisany indywidualnie do danego Konta Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Organizatora Potencjalnym Klientom.

11. Polecony Klient oznacza Potencjalnego Klienta, któremu Partner zarekomendował usługi Organizatora poprzez przekazanie Linku Polecającego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Partner wykorzystuje materiały handlowe udostępnione w ramach Programu.

 

§2. Uczestnictwo w programie

1. Uczestnictwo w Programie nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

2. Podmiot uzyskuje status Partnera Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Partnera, co jednocześnie oznacza przystąpienie do Programu.

3. Klient Organizatora może być równolegle Partnerem Programu. Zakładając Konto Partnera, akceptując Regulamin przez pierwsze polecenie towarów Organizatora za pomocą Linku Polecającego, jednocześnie przystępuje do Programu.

4. Partner w celu polecania towarów Organizatora posługuje się indywidualnym Linkiem Polecającym, nadawanym przez system informatyczny Organizatora.

5. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych.

6. Partner ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Partnera.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera w drodze telefonicznego sprawdzenia ich poprawności lub skierowania wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji odpowiednich dokumentów identyfikujących Partnera. W braku potwierdzenia w ciągu 14 dni od dnia wysłania wniosku przez Organizatora lub nieprawidłowego potwierdzenia Organizator ma prawo zamknąć Konto Partnera, przy czym Partner zachowuje wszelkie prawa uzyskane w trakcie Programu.

8. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.

 

§3. Polecanie towarów

1. Polecanie towarów Organizatora odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego lub inne formy ustalone indywidualnie z Partnerem. 

2. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności poprzez: przesłanie w wiadomości email, przesłanie w wiadomości SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych (np. Facebook), opublikowanie na stronie internetowej, opublikowanie na blogu, itp. Forma publikacji Linku Polecającego może być zarówno tekstowa jak i graficzna, np. w postaci banera reklamowego lub animacji aktywnie podlinkowanej za pomocą Linku Polecającego.

3. W momencie kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony, o ile jego system na to pozwala, plik cookie (ciasteczko) identyfikujący Partnera, który zarekomendował usługi Organizatora.

4. Jeśli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora (przejdzie do Sklepu Wchodzę Tam! i dokona zakupu) poprzez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik cookie przypisany do danego Partnera, to polecenie to zostanie przypisane do tego Partnera i będzie widoczne na jego Koncie Partnera.

5. Partner jest informowany o zmianach statusów poleceń poprzez Konto Partnera.

6. W momencie, gdy Polecony Klient dokona zakupu w sklepie Organizatora, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za Skuteczne Polecenie, na zasadach opisanych w §4 pkt 1-3.

7. Organizator udostępnia Partnerom na Kontach Partnera materiały handlowe ułatwiającą publikację Linków Polecających w serwisach internetowych oraz ułatwiającą przesyłanie ich na adresy e-mail.

8. Uznanie faktu Skutecznego Polecenia następuje jedynie w przypadku, gdy polecenie zostało zrealizowane przez Link Polecający w sposób określony w §3 pkt 4. W szczególności polecenie nie będzie uznane jako Skuteczne, jeżeli rejestracja do systemu Wchodzę Tam! nastąpiła z innej przeglądarki lub innego urządzenia niż to, w których umieszczony został plik cookie, jak i gdy polecenie nastąpiło po fakcie rejestracji zakupu.

9. Prowizja za dokonane zakupy wyliczana jest wyłącznie na podstawie ceny produktu według cennika z dnia zakupu, z uwzględnieniem naliczonych ewentualnych promocji Sklepu Wchodzę Tam!, bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

10. Przekierowanie Internauty z serwisu Partnera do Sklepu Wchodzę Tam! odbywa się na podstawie indywidualnego linku afiliacyjnego, zawierającego ID Partnera i na tej podstawie zbierane są statystyki poleceń będące z kolei podstawą do wypłacenia prowizji dla Partnera.

11. Aktywne przejście klienta końcowego na stronę Sklepu Wchodzę Tam! pozostawia plik Cookies w przeglądarce klienta. Plik ten jest aktywny przez 60 dni, a więc prowizja za polecenie naliczana jest w momencie dokonania zakupu przez klienta końcowego – w maksymalnym czasie 60 dni od momentu przejścia na stronę Sklepu Wchodzę Tam! z linku afiliacyjnego Partnera zawierającego jego unikatowe ID. Po czasie 60 dni od ostatniego przejścia z linku Partnera, prowizja nie zostaje naliczana.

§4. Wynagrodzenie

1. Partnerowi za każdy przypadek Skutecznego Polecania towaru Potencjalnemu Klientowi, przysługuje wynagrodzenie zgodne z Regulaminem.

2. Wysokość wynagrodzenia przyznawanego Partnerowi wynosi 10% od wartości zakupu w sklepie wchodzetam.pl, jaki Polecony Klient opłacił w pierwszych 60 dniach od momentu kliknięcia w Link Polecający w Programie Wchodzę Tam!. Prowizja nie jest naliczana z tytułu kosztów przesyłki. Po okresie 60 dni od ostatniego aktywnego przekierowania za pomocą Linku Polecającego – wynagrodzenie nie przysługuje.

3. Ze względu na fakt, że Organizator jest zwolniony podmiotowo z VAT – faktura rozliczeniowa wystawiana przez Partnera obejmuje całkowitą kwotę uzyskaną z tytułu polecań. Suma zebranych środków podana w § 4 pkt 2 jest kwotą brutto.

4. Wynagrodzenie jest przyznawane, z zastrzeżeniem §4 pkt 5, w chwili gdy suma środków z polecenia usług osiągnie próg minimalny 100 zł brutto. Środki z poleceń pojawiają się na koncie Partnera w momencie gdy Polecony Klient zapłaci w pełnym zakresie za zakupione towary za pośrednictwem strony wchodzetam.pl.

5. Po osiągnięciu minimalnego progu wypłaty prowizji Partner może samodzielnie skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail [sklep@wchodzetam.pl] i przekazać fakturę. W ostatni roboczy dzień każdego miesiąca kalendarzowego Organizator generuje także zbiorczy raport Partnerów, którzy przekroczyli minimalny próg wypłaty środków i kontaktuje się z każdym z nich indywidualnie aby rozliczyć dany okres sprzedaży fakturą.

5. Organizator ma prawo przyznać Partnerom wynagrodzenie dodatkowe.

 

§5. Wykorzystywanie pozyskanych środków

1. Pozyskane w Programie środki pieniężne, po przekroczeniu minimalnego progu wypłaty środków wynoszącego 100 zł, można wypłacić poprzez wystawienie faktury na rzecz Organizatora.

2. Dyspozycję sposobu wykorzystania pozyskanych środków należy składać poprzez Konto Partnera lub kontaktując się drogę e-mail pod adresem sklep@wchodzetam.pl

3. Przekazanie środków przez Organizatora na rzecz Partnera jest realizowane w terminie 14 dni roboczych od dnia wydania stosownej dyspozycji Organizatorowi przez Partnera.

4. Partner, którego udział w Programie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w celu dokonania wypłaty wynagrodzenia musi przesłać do Organizatora prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek, tytułem “Usługa marketingowa. Dyspozycja wypłaty numer ”. Numer dyspozycji Organizator nadaje  w momencie składania dyspozycji wypłaty środków. Kwota ta stanowi przychód Uczestnika, który Partner rozlicza podatkowo w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

5. Wypłata środków pieniężnych następuje w terminie 14 dni roboczych od daty, o której mowa w §5 pkt 4 tj. złożenia dyspozycji wypłaty i otrzymania faktury lub rachunku. Wypłata środków dokonywana jest wyłącznie w postaci przelewu na wskazane na fakturze lub rachunku konto bankowe Partnera.

6. Wypłata środków pieniężnych jest możliwa jeśli na Koncie Partnera zgromadzone zostanie minimum 100 zł brutto.

7. Po przyjęciu dyspozycji Partnera odnośnie przeznaczenia posiadanych przez niego środków pieniężnych Organizator potwierdza zgodność wysokości wynagrodzenia i przekazuje wszelkie informacje niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku.

 

§6. Aspekty techniczne

1. Ważność plików cookie (ciasteczek) umieszczanych w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta wynosi 60 dni.

2. W sytuacji, gdy kilku Partnerów poleciło usługi Organizatora tej samej osobie lub podmiotowi, wtedy Skuteczne Polecenie zostanie przypisane Partnerowi, który polecał usługi Organizatora jako ostatni na urządzeniu (przeglądarce), z której nastąpiła przez Poleconego Klienta rejestracja usługi (w jego Link Polecający kliknięto ostatnio).

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres sklep@wchodzetam.pl. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

2. Przystępując do Programu Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. dalej zwaną „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”). Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: sklep@wchodzetam.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Wodzisławska 112, 44-200 Rybnik.

3. Dane osobowe Partnera przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Programu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

4. Dane osobowe Partnera nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom bez jego wyraźnej zgody, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych Partnera jest firma ORTH Sylwester Wróbel adres: 44-200 Rybnik, ul. Wodzisławska 112, nr tel. (+48) 660 091 847, adres e-mail: biuro@orth.com.pl. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Partnera przez okres obowiązywania Programu i po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z uczestnictwem w Programie. Partner ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z realizacji Programu) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług objętych Programem. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Partnerów.

5. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie takiej informacji na swojej stronie internetowej oraz przesłanie informacji mailowo. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 14 dni. W związku z zakończeniem Programu przez Organizatora Partner może zażądać wypłaty wszystkich zgromadzonych środków na podstawie stosownych dokumentów w ciągu 90 dni od daty ogłoszenia komunikatu. Po tym terminie Partner traci prawo do zgromadzonych środków.

6. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu Partnera, który w ramach uczestnictwa w Programie:

a) rozsyłał SPAM wraz z Linkami Polecającymi
b) w inny sposób naraził dobre imię Organizatora
c) nie przestrzega zapisów Regulaminu

7. W przypadku, o którym mowa w §7 pkt 4 wykluczenie następuje wraz ze złożeniem takiego oświadczenia przez Organizatora za pośrednictwem Konta Partnera, w dniu, w którym Partner po raz pierwszy po złożeniu takiego oświadczenia zaloguje się na Konto Partnera.

8. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Partnera z Organizatorem.

9. W przypadkach, o których mowa w §7 pkt 4. Organizator zapewni dostęp do Konta Partnera przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Programu lub wykluczenia Partnera celem złożenia przez niego dyspozycji rozdysponowania środków pieniężnych na wskazany przez niego rachunek bankowy. Po upływie tego okresu wypłata może być dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisma wzywającego Organizatora do wypłaty ze wskazaniem numeru rachunku bankowego z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania, ewentualnie w siedzibie Organizatora.

10. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora lub powiadomienie elektronicznie pod wskazany w Koncie Partnera adres e-mail. Jeśli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Partner zmiany zaakceptował. Partnerzy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu, jednak zgromadzone środki pieniężne będą mogli wykorzystać wedle postanowień Regulaminu, zgodnie z §7 pkt 9.

11. Parter wyraża zgodę na przekazywanie wszelkich dokumentów drogą elektroniczną, w tym m.in. dokumentów księgowo-podatkowych.

12. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, a noszących znamiona popełnienia czynu zabronionego, zawsze powoduje anulowanie wszelkich prowizji i innych korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, jeśli korzyści te uzyskane zostały w wyniku popełnienia przez Partnera czyny zabronionego, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.

13. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, do czego Partner jest upoważniony w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty wszystkich zgromadzonych środków na podstawie stosownych dokumentów.

14. Stwierdzenie przez Organizatora w okresie późniejszym niż przyznano prowizję, iż Partner działał w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem polskim lub międzynarodowym, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały one naliczone w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem.

15. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, Partner zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia. Partner zobowiązany jest do usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których je zamieścił.

16. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.

17. Organizator wyłącza z możliwości bycia Partnerem pracowników Wydawnictwa ORTH Sylwester Wróbel z wyłączeniem okoliczności wskazanych w indywidualnych ustaleniach z danym pracownikiem.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 04 2020 r.